ARCHIVAL PROCESS YELLOW

Catalogue About

Det här projektet har som ambition att ta till vara på vår gemensamma närvaro på KKV. Utöver att arbeta självständigt med grafik vill vi fördjupa kopplingen mellan våra konstnärliga processer. Under projektets gång kommer vi att utveckla våra individuella idéer och uttryck med hjälp av varandra. På så sätt förhåller sig projektet till begreppet interconnectedness eller sammanflätning som motiv och metod enligt tematiken bakom årets GIBCA. Under sju veckor kommer vi att arbeta tillsammans i en ateljé i Sockerbrukets gamla lokaler. Det delade arbetsutrymmet och den dagliga interaktivitet kommer skapa förutsättningar för samspel, utbyte och ökad förståelse för varandras intentioner och behov. Byggnaden har sin egen historia. En gång i tiden var sockerraffinaderiet stadens stora industri och Göteborgs hamn var en av Europas största. Idag leder den ut i något annat än vad den gjorde då. Sedan 70-talet huserar konstnärer i denna byggnad. Flera av de konstnärer som arbetar här var på olika sätt delaktiga i uppstarten av KKV. Vilka ambitioner startade dessa gemensamma projekt och hur fick de fäste och manifesterades? Kanske finns den kunskapen innanför denna byggnads väggar. Genom utformningen och platsen för projektet vill vi betona betydelsen av gemensamma utrymmen. Förhoppningen är att vi också kan utveckla nya metoder för att skildra och vidga vårt deltagande i ett konstnärligt sammanhang i Göteborg. Titeln på projektet är namnet på en tryckfärg för litografi. Med titeln vill vi förmedla vår öppenhet inför färg och form, samt koppla till de historiska skeenden och tillfälligheter som försätter oss till ett här och nu.

Arkiv - samling av dokument och handlingar av historiskt intresse
Process - förlopp som innebär att något förändras eller utvecklas
Gul - som har färg som ett äggs inre delThis project aims to utilize our joint presence at KKV. In addition to working independently with graphics, we want to deepen the connection between our artistic processes. During the course of the project, we will develop our individual ideas and expressions with the help of each other. In this way, the project relates to the concept of interconnectedness or intertwining as motif and method according to the theme behind this year's GIBCA. For seven weeks, we will work together in a studio in the old sugar factory. The shared work space and daily interactivity will create the conditions for interaction, exchange and increased understanding of each other's intentions and needs. The building has its own history. Once upon a time, the sugar refinery was the city's major industry and the port of Gothenburg was one of Europe's largest. Today it leads into something different than it did then. Since the 70's, artists have been living in this building. Several of the artists working here were in different ways involved in the start-up of KKV. What aspirations started these joint projects and how did they get attached and manifested? Maybe that knowledge is inside the walls of this building. Through the design and location of the project we want to emphasize the importance of common spaces. The hope is that we can also develop new methods to depict and widen our participation in an artistic context in Gothenburg. The title of the project is the name of a lithograph inks. With the title we want to convey our openness to color and form, as well as link to the historical happenings and coincidences that put us in the here and now.

Participating artists:


Datum och plats - välkomna!

  • part I 25e oktober kl 18 - 24     (Kulturnatta - se hela programmet)
   Vernissage / invigning: Tirami sú – performance av Lisa Holmgren, 20:00
   (Passed!)

  • part II 9e november kl 12 - 16(Passed!)

  • part III 16e november kl 12 - 16(Passed!)

Sockerbruket 44 Göteborg, KKV, fjärde Våningen, projektateljén


GIBCA Extended